Přidat k oblíbeným

Přejeme Vám dobré ráno

Všeobecné obchodní podmínky 01/2019

A. Nabídka a uzavření zakázky

 1. Zpracování cenové nabídky pro slunečníky typů Jumbrella, Jumbrella XL a Event je zpravidla bezplatné. Grafické zpracování je bezplatné pouze tehdy, pokud je to výslovně sjednáno anebo pokud je uzavřena kupní smlouva. Pro rozpočet nákladů, výkresy a další podklady si výrobce vyhrazuje autorské právo; výkresy nesmí být poskytnuty třetím osobám.
 2. Objednávky jsou závazné po jejich písemném potvrzení dle níže uvedených podmínek. Vedlejší ústní ujednání a jakékoli změny vyžadují písemné potvrzení dodavatele.

B. Ceny a platební podmínky

 1. Všechny ceny jsou bez DPH, u slunečníků typů Jumbrella a Event jsou včetně: nákladů za dopravu z SRN do Prahy (ca 750 km), obalu, přepravního pojištění a bankovních poplatků.            U ostatních typů (Jumbrella XL / Magnum  / Largo) je uvedena exportní cena výrobce v Eurech (bez DPH, obalů, dopravy, pojištění, montáže a stavebních prací) Kupní smlouva bude uzavřena přímo s výrobcem tj. firmou Bahama GmbH, D - 51580 Reichshof, dle všeobecných obchodních podmínek výrobce.
 2. Po objednávce kupujícího, zpravidla dle nabídky dodavatele a jeho obchodních podmínek, vystaví dodavatel 1. fakturu ve výši 60 % z celkové ceny vč. DPH. Obdržením této platby je objednávka pro dodavatele i kupujícího závazná, neboť dodavatel platbu ihned avizuje a převádí výrobci v SRN. Po zaslání 1. platby nelze objednávku zrušit ani měnit, neboť výrobce ihned začíná s výrobou slunečníku, na zakázku, dle individuálních požadavků objednatele. K datu expedice slunečníků je splatná 2. platba ve výši 30 % z celkové ceny vč. DPH. Splatnost 10 % doplatku, je obvykle po dodání zboží (slunečníku) na místo určení a to 3. fakturou splatnou do 10 dnů. Pokud se převzetí zboží opozdí z důvodů, které přímo či nepřímo leží na straně objednatele/kupujícího, bude 3 platba fakturována ke dni, kdy byla dodávka zboží vyexpedována z výrobního závodu.
 3. Při nedodržení termínu splatnosti budou objednateli/kupujícímu účtovány úroky z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

C. Dodací lhůta a dodání zboží

 1. Dodací lhůta počíná běžet, po obdržení všech potřebných podkladů od objednatele, dnem, kdy výrobce obdrží úhradu první platby a sdělí plánovaný termín dodání na rampu závodu v NSR.
 2. Pro dodržení dodací lhůty je rozhodný den oznámení o připravenosti výrobku k předání objednateli.
 3. Dodavatel není v prodlení po dobu zásahu vyšší moci, státních zásahů, provozních poruch a jiných omezení, která výrobce či dodavatel nemohli předvídat ani ovlivnit a za která nenesou odpovědnost. Období, během nějž je dodací lhůta zastavena, příslušně prodlužuje uvedenou dodací lhůtu.
 4. Právo odstoupit od smlouvy vzniká jen tehdy, pokud je přiměřená dodatečná lhůta překročena o více než 1 měsíc. Nároky objednatele na náhradu škody kvůli zpoždění dodávky nebo neprovedení dodávky jsou vyloučeny.
 5. Pokud se expedice opozdí z příčiny, za níž přímo či nepřímo odpovídá objednatel, jdou náklady vzniklé skladováním k tíži objednatele.
 6. Dílčí dodávky jsou přípustné.
 7. Způsob doručení zboží určuje dodavatel, není-li dohodnuto jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 8. Dodavatel je dle objednávky povinen dodat zboží na místo určené objednatelem a objednatel je povinen při dodání zboží převzít. Nepřevezme-li objednatel zboží při dodání, jsou poplatky za uskladnění v Praze a manipulaci za den ve výši 350,- Kč (slovy: Třistapadesát korun českých).
 9. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 10. Při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít. Podpisem přepravního /dodacího listu objednatel stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

D. Přechod rizik

 1. Rizika přecházejí na objednatele v okamžiku, kdy je objednateli sděleno, že je dodávka připravena k předání.
 2. Pokud se expedice opozdí z příčiny, za níž přímo či nepřímo odpovídá objednatel, dojde k přechodu rizik ke dni připravenosti k expedici.

E. Výhrada vlastnictví

 1. Vlastnické právo k předmětu dodávky přechází na objednatele úhradou celé kupní ceny.

F. Odpovědnost za vady a náhrady škody

 1. Odpovědnost za vady se řídí ustanoveními občanského zákoníku za předpokladu správného zacházení dle předaného písemného návodu. Záruční lhůta činí 2 (dva) roky ode dne převzetí výrobku.
 2. Reklamace závad musí být podány písemně a bez odkladu.
 3. Výrobek musí objednatel za účelem posouzení domnělého nebo skutečného záručního nároku, dodat bez dopravného a dalších nákladů dodavateli, nebude-li dohodnuto jinak. Posouzení domnělého nebo skutečného záručního nároku na textilní membráně se provádí na základě „Směrnic pro posuzování sériově vyráběných látek na markýzy“ ve stavu z ledna 2012, které vydal Spolkový svaz konfekčních technických textilií (Bundesverband Konfektion Technischer Textilien) nyní ITRS
 4. Pokud se reklamace ukáže jako neoprávněná, musí objednatel uhradit veškeré náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.
 5. Objednatel musí, k realizaci případné opravy a k dodávce náhradních dílů poskytnout potřebný čas. Za zpoždění, vzniklá z důvodů dodacích lhůt náhradní dílů dodavatel nenese odpovědnost.
 6. Dodavatel upozorňuje, že si výrobce vyhrazuje možnost běžných, malých nebo technicky neodvratitelných odchylek v kvalitě, rozměrech, barvě, hmotnosti nebo odchylek na základě konstrukčních změn, a to i bez předchozího informování nebo oznámení. Optické změny, které neohrožují ani nemění životnost nebo účel použití, nejsou oprávněním k reklamaci.
 7. Při změnách nebo instalaci doplňků provedených objednatelem nebo třetí osobou, neodpovídá dodavatel za škody, k nimž v tomto důsledku dojde. V tomto případě rovněž zaniká záruka.
 8. V případě neseriového vybavení výrobku střešní membránou z jiné tkaniny, než ze sériově ověřeného typu betex®, se kompletně ruší záruka a zákonná odpovědnost dodavatele.
 9. Pokud bude výrobek, ukotven, instalován, uváděn do provozu či používán bez originálních dílů a příslušenství, či v rozporu s technickými dokumenty/předpisy výrobce, ruší se kompletně záruka a nelze se domáhat odpovědnosti za vady.
 10. Odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení a důsledky nesprávného zacházení (např. mytí membrány neprováděné podle doporučení výrobce), nevhodných provozních prostředků, chemických nebo elektrických vlivů.

G. Vracení přepravních obalů

 1. Pro co nejlepší ochranu slunečníků i dalších dodávaných předmětů, před poškozením během transportu a pro jejich další dočasné uskladnění (mimo sezónu), poskytujeme obaly většinou válcovitý karton - tubus s nadprůměrnou životností.
 2. V jednotlivých případech objednatel zváží, zda je pro něj ekonomičtější vrácení obalu, nebo používání tubusu pro účely skladování a další přepravy.
 3. Pokud objednatel nevyužije obal pro další skladování, zavazuje se dodavatel odebrat do 1 měsíce po instalaci slunečníku originální obal zpět. Náklady spojené s vrácením obalu nese objednatel.
 4. Obal bude převzat zpět po předchozím dohodnutí termínu na adrese dodavatele.

H. Ostatní

 1. V případě neúčinnosti jednoho či více ustanovení těchto „Všeobecných obchodních podmínek“ použijí se příslušná zákonná ustanovení. Ostatní ustanovení si zachovávají svou platnost.
 2. Jsme plátci DPH, podle zákona o elektronické evidenci tržeb neprodáváme za hotové, nevystavujeme účtenky, ale všechno zboží a služby jsou fakturovány, platba převodem na bankovní účet, doba splatnosti fa. 5 pracovních dnů.

Obchodní podmínky platné od 01. 01. 2019