Přidat k oblíbeným

Přejeme Vám dobré ráno

Všeobecné obchodní podmínky 01/2013

A. Nabídka a uzavření zakázky

 1. Zpracování cenové nabídky pro slunečníky typů Bahama: Jumbrella, Jumbrella CXL a Event je zpravidla bezplatné. Grafické zpracování je bezplatné pouze tehdy, pokud je to výslovně sjednáno nebo pokud je uzavřena kupní smlouva. Pro rozpočet nákladů, výkresy a další podklady si výrobce vyhrazuje autorské právo; výkresy nesmí být poskytnuty třetím osobám.
 2. Objednávky jsou závazné po jejich písemném potvrzení dle níže uvedených platebních podmínek. Vedlejší ústní ujednání a jakékoli změny vyžadují písemné potvrzení dodavatele.

B. Ceny a platební podmínky

 1. Všechny ceny jsou bez DPH, u slunečníků typů Bahama: Jumbrella a Event jsou včetně: nákladů za dopravu do Prahy (ca 700 km), obalu, přepravního pojištění, bankovních poplatků a montáže na místě dodání max. do 30 km od centra Prahy. U ostatních typů (Jumbrella CXL/Magnum /Largo) je uvedena exportní cena výrobce (bez DPH, obalu, dopravy, pojištění, montáže a stavebních prací.) Kupní smlouva bude uzavřena přímo s výrobcem - firmou Becher Textil & Stahlbau GmbH, D - 51580 Reichshof, dle jeho všeobecných obchodních podmínek.
 2. Po obdržení objednávky vystaví dodavatel 1. zálohovou fakturu ve výši 60 % z celkové ceny vč. DPH. Objednávka je pro dodavatele závazná od obdržení této zálohy, kterou dodavatel ihned převede výrobci v SRN. Po zaslání zálohy nelze objednávku zrušit ani měnit, neboť výrobce ihned začíná s výrobou, dle individuálních požadavků objednatele. K datu expedice slunečníků je splatná 2. záloha ve výši 30 % celkové ceny vč. DPH. Splatnost 10 % doplatku, je po předání, slunečníku na místo určení, a to v hotovosti nebo fakturou splatnou do 14 dnů. Pokud se expedice/montáž opozdí z důvodů, které přímo či nepřímo leží na straně objednatele, bude záloha a doplatek fakturována ke dni, kdy je dodávka připravena k expedici.
 3. Při překročení termínu splatnosti budou objednateli účtovány úroky z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

C. Dodací lhůta a dodání zboží

 1. Dodací lhůta počíná běžet po obdržení všech potřebných podkladů od objednatele dnem, kdy výrobce obdrží úhradu první zálohové platby.
 2. Pro dodržení dodací lhůty je rozhodný den oznámení o připravenosti výrobku k předání objednateli.
 3. Dodavatel není v prodlení po dobu zásahu vyšší moci, státních zásahů, provozních poruch a jiných omezení, která výrobce či dodavatel nemohli předvídat ani ovlivnit a za která nenesou odpovědnost. Období, během nějž je dodací lhůta zastavena, příslušně prodlužuje uvedenou dodací lhůtu.
 4. Právo odstoupit od smlouvy vzniká jen tehdy, pokud je přiměřená dodatečná lhůta překročena o více než 1 měsíc. Nároky objednatele na náhradu škody kvůli zpoždění dodávky nebo neprovedení dodávky jsou vyloučeny.
 5. Pokud se expedice opozdí z příčiny, za níž přímo či nepřímo odpovídá objednatel, jdou náklady vzniklé skladováním k tíži objednatele.
 6. Dílčí dodávky jsou přípustné.
 7. Způsob doručení zboží určuje dodavatel, není-li dohodnuto jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 8. Je-li dodavatel dle objednávky povinen dodat zboží na místo určené objednatelem, je objednatel povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li objednatel zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a manipulaci za den ve výši 350 Kč (slovy: třistapadesát korun českých)
 9. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 10. Při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu objednatel stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

D. Přechod rizik

 1. Rizika přecházejí na objednatele v okamžiku, kdy je objednateli sděleno, že je dodávka připravena k předání.
 2. Pokud se expedice opozdí z příčiny, za níž přímo či nepřímo odpovídá objednatel, dojde k přechodu rizik ke dni připravenosti k expedici.

E. Výhrada vlastnictví

 1. Vlastnické právo k předmětu dodávky přechází na objednatele úhradou celé kupní ceny.

F. Odpovědnost za vady a náhrady škody

 1. Odpovědnost za vady se řídí ustanoveními občanského respektive obchodního zákoníku za předpokladu správného zacházení dle předaného písemného návodu. Záruční lhůta činí 2 (dva) roky ode dne převzetí výrobku.
 2. Reklamace závad musí být podány písemně a bez odkladu.
 3. Výrobek musí objednatel za účelem posouzení domnělého nebo skutečného záručního nároku, dodat bez dopravného a dalších nákladů dodavateli, nebude-li dohodnuto jinak. Posouzení domnělého nebo skutečného záručního nároku na textilní membráně se provádí na základě „Směrnic pro posuzování sériově vyráběných látek na markýzy“ ve stavu z ledna 2012, které vydává Spolkový svaz konfekčních technických textilií (Bundesverband Konfektion Technischer Textilien).
 4. Pokud se reklamace ukáže jako neoprávněná, musí objednatel uhradit veškeré náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.
 5. Objednatel musí, k realizaci případné opravy a k dodávce náhradních dílů poskytnout potřebný čas. Za zpoždění, která vzniknou z důvodů dodacích lhůt náhradní dílů dodavatel nenese odpovědnost.
 6. Dodavatel upozorňuje, že si výrobce vyhrazuje možnost běžných, malých nebo technicky neodvratitelných odchylek v kvalitě, rozměrech, barvě, hmotnosti nebo odchylek na základě konstrukčních změn, a to i bez předchozího informování nebo oznámení. Optické změny, které neohrožují ani nemění životnost nebo účel použití, nejsou oprávněním k reklamaci.
 7. Při změnách nebo instalaci doplňků provedených objednatelem nebo třetí osobou, neodpovídá dodavatel za škody, k nimž v tomto důsledku dojde. V tomto případě rovněž zaniká záruka.
 8. V případě nesériového vybavení výrobku střešní membránou z jiné tkaniny, než ze sériově ověřeného typu betex®, se kompletně ruší záruka a zákonná odpovědnost dodavatele.
 9. Pokud bude výrobek, ukotven, instalován, uváděn do provozu či používán bez originálních dílů a příslušenství, či v rozporu s technickými dokumenty/předpisy výrobce, ruší se kompletně záruka a nelze se domáhat odpovědnosti za vady.
 10. Odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení a důsledky nesprávného zacházení (např. mytí membrány neprováděné podle doporučení výrobce), nevhodných provozních prostředků, chemických nebo elektrických vlivů..

G. Vracení přepravních obalů

 1. Pro co nejlepší ochranu slunečníků i dalších dodávaných předmětů, před poškozením během transportu a pro jejich další dočasné uskladnění (mimo sezónu), poskytujeme obaly většinou válcovitý karton / tubus s nadprůměrnou životností.
 2. V jednotlivých případech objednatel zváží, zda je pro něj ekonomičtější vrácení obalu, nebo používání tubusu pro účely skladování.
 3. Pokud objednatel nevyužije obal pro další skladování, zavazuje se dodavatel odebrat originální obal zpět. Náklady spojené s vrácením obalu nese objednatel.
 4. Obal bude převzat zpět po předchozím dohodnutí termínu na adrese dodavatele.
 5. Okamžité vrácení obalu přepravci, který dodávku provádí, je možné pouze po předchozí dohodě s dodavatelem

H. Ostatní

 1. V případě neúčinnosti jednoho či více ustanovení těchto „Všeobecných obchodních podmínek“ použijí se příslušná zákonná ustanovení. Ostatní ustanovení si zachovávají svou platnost.

Obchodní podmínky platné od 01.01.2013